Home > ลงทะเบียนรับประกันสินค้า
ลงทะเบียนรับประกันสินค้า
เงื่อนไขการรับประกัน / WARRANTY CONDITION

บริษัท เทสท์ อินสทรูเม้นท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ให้การรับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี (12 เดือน) นับจากวันที่ซื้อ ถึงกำหนดวันหมดอายุการรับประกัน บริษัทฯ

จะให้บริการตรวจซ่อมฟรีกรณีระบบการทำงานขัดข้อง เกิดการชำรุด เสียหาย โดยความบกพร่องของ บริษัทฯ

การรับประกันจะไม่ครอบคลุมในกรณีสินค้า

  • เสียหายจากการใช้งานโดยไม่ถูกวิธี อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ ไฟไหม้ เป็นต้น
  • ได้รับการดัดแปลง ซ่อมแซมโดยบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ศูนย์บริการของ TIEC

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการ และค่าอะไหล่ในการซ่อมเพื่อให้สินค้ากลับมาใช้งานได้ตามปกติในกรณีที่สินค้า เสียหายนอกเงื่อนไขการประกันตามที่ระบุไว้ข้างต้น

การรับประกันสินค้าไม่ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายในการขนส่งเมื่อเข้ารับบริการ ณ ศูนย์บริการ TIEC

เจ้าของสินค้าตกลงเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่ง รวมถึงความเสี่ยงภัยใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือสูญหายระหว่างขนส่ง

ชื่อ *:
นามสกุล: *
บริษัท:
ตำแหน่ง:
ที่อยู่: *
:จังหวัด *
อำเภอ: *
รหัสไปรษณีย์: *
ประเทศ: *
เบอร์โทรศัพท์: *
แฟกซ์:
อีเมล์: *
Invoice no. : *
โมเดล: *
Serial no. : *
วัน/เดือน/ปี ที่ซื้อสินค้า :*